НОВИНИ - 7/2014

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

 

 

Училище

Паралелка (профил и профилиращи предмети или професия и специалност)

Брой мес-та

Необходими документи

Най-нисък бал на записан  - ІІІ етап

 

1.

ГПЧЕ „Никола Вапцаров”, Шумен

Чуждоезиков: Немски език, Английски език, Математика, Български език и литература

 

1

Удостоверение – VІІ кл.

 

-

 

2.

ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен

Природоматематически: Информационни технологии, Математика, Английски език,  География и икономика

 

1

Удостоверение – VІІ кл.

 

-

 

3.

ПГ по строителство, архитектура и геодезия - Шумен

Строителен техник / Строителство и архитектура (с изучаване на английски език)

2

Удостоверение – VІІ кл., Мед. свидетелство

 

26,044

 

4.

 

ПГ по икономика, Шумен

Финансист / Банково дело (с изучаване на английски език)

 

4

 

 

Удостоверение – VІІ кл., Мед. свидетелство

 

20,538

 

5.

Икономист / Икономика и мениджмънт (с изучаване на английски език)

 

1

24,400

 

6.

Организатор интернет-приложения / Електронна търговия (с изучаване на английски език)

 

3

22,538

 

7.

ПГМЕТТ  „Христо Ботев” - Шумен

Техник по транспортна техника / Автомобилна мехатроника (с изучаване на английски език)

 

4

Удостоверение – VІІ кл., Мед. свидетелство

26,981

 

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ VІІ КЛАС ПРЕЗ 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА И УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА, МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА.

СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ И ЗА ЗАПИСВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ДИРЕКТОРА НА СЪОТВЕТНОТО УЧИЛИЩЕ И СЕ ОБЯВЯВАТ В УЧИЛИЩЕТО И В РИО – ШУМЕН ДО 22.07.2014 Г.  ЗАПИСВАНЕТО ПРИКЛЮЧВА НЕ ПО-КЪСНО ОТ  28.07.2014 Г.

 

22.07.2014

Резултати от трето класиране, прием след завършен 7-ми клас за учебната 2014/2015 година

17.07.2014

ПРИКЛЮЧИ ВТОРИ  ЕТАП  НА  КЛАСИРАНЕ  ЗА  ПАРАЛЕЛКИТЕ  С  ПРИЕМ  СЛЕД  ЗАВЪРШЕН  VІІ  КЛАС,

ПРЕДСТОИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ІІІ ЕТАП

 

Приключи срокът за записване на учениците, приети на втори етап на класиране в паралелките с прием след завършен VІІ клас. Общият брой на учениците, записани след І или след ІІ етап достигна 601.

На информационните табла в РИО – Шумен и във ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Шумен, както и в интернет-сайта на  РИО – Шумен, са обявени незаетите места, за които може да се кандидатства на ІІІ етап на класиране. До този момент са останали незаети общо 28 места в 8  паралелки на 6 от училищата с утвърден държавен план-прием, както може да се види от приложената таблица.

Желаещите да кандидатстват за някои от незаетите места трябва да отидат във ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Шумен в работните дни от 11 до 15 юли, за да подадат заявление за участие в ІІІ етап на класиране – идентично със заявлението за участие в І етап. Същите, както на І етап, са изискванията към кандидатите и към документите, които трябва да представят. Комисията напомня, че при подаване на заявление се прилагат копия на необходимите документи, а оригиналите са необходими при записване – в училището в което кандидатстващият  бъде приет.

 

РИО – Шумен – Областна комисия по приемане на ученици

10.07.2014

Свободни места за трети етап на класиране, прием след завършен

седми клас за учебната 2014/2015 година

Училище Паралелка Свободни места за трети етап на класиране
ПМГ "Нанчо Попович" ИТ, М, АЕ, Г 1
СОУ "Сава Доброплодни" МУЗ, АЕ, БЕЛ, ФИЛ 1
СОУ "Панайот Волов" ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 2
ПГСАГ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА 3
ПГ по икономика БАНКОВО ДЕЛО 6
ПГ по икономика ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ 2
ПГ по икономика ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 7
ПГМЕТТ "Христо Ботев" АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА 6
  общо 28
10.07.2014

Във връзка с изпълнението на дейностите по реализиране на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2014/2015 година, съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-1132/04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката график, на 09.07.2014 г. директорите на 10 професионални гимназии, 15 средни общообразователни училища и 2 помощни училища от област Шумен, представиха в РИО – Шумен списъци по паралелки на записаните след І етап на класиране ученици.

            От утвърдените за област Шумен 50 паралелки за прием на ученици след завършено основно образование, в т.ч. 31 професионални, 7 профилирани и 12 непрофилирани паралелки, след І класиране няма записани ученици единствено в 3 от тях: 1 непрофилирана паралелка – дневна форма на обучение в СОУ „Трайко Симеонов“ – гр. Шумен, 1 професионална паралелка – задочна форма на обучение в ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен и 1 професионална паралелка – вечерна форма на обучение в ПГ по машиностроене – гр. Шумен.

10.07.2014

Младежка фондация „Арете“ - България в сътрудничество с Фондация „Тръст за социална алтернатива“ за трета поредна година ще подкрепи обучението на ученици в средните училища. Подкрепата в размер до 500 лева на ученик за една учебна година ще покрива разходите за учебници, учебни помагала и месечни карти за транспорт.

През учебната 2014 / 2015 година, младежка фондация „Арете“ ще подкрепи 60 ученици.  Одобрените ученици няма да получат пари в брой. Фондация „Арете“, като  администратор на програмата ще отговаря за закупуването на учебниците и картите за транспорт и ще ги предоставя на учениците според индивидуалните им нужди. Програмата няма ограничение по отношение на етническата принадлежност на учениците.   

За повече информация относно критерии за участие, срокове и необходим пакет от документи за кандидатстване, моля посетете:

http://www.areteyouth.org/blog/entry/programa_raven_shans/ 

Лице за контакти: Йоана Станева, администратор на програмата

ел. поща: yoana@areteyouth.org

тел: 02 980 90 21, 0878 744 456.

09.07.2014

На 10 юли 2014 г. от 13.30 часа в хотел "Шумен" ще се връчат сертификати на педагогически специалисти, участвали в проект “Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР за усвояване на допълнителни умения от детски учители за изграждане на компетентности в предучилищното възпитание, за работа с деца и ученици със СОП, в интеркултурна среда, развиване на уменията за оценяване постиженията на учениците, за създаване и прилагане на програми за превенция на училищното насилие и агресията.
08.07.2014

Резултати от второ класиране, прием след завършен 7-ми клас за учебната 2014/2015 година

04.07.2014

ВТОРИ  ЕТАП  НА  КЛАСИРАНЕ  ЗА  ПАРАЛЕЛКИТЕ  С  ПРИЕМ  СЛЕД  ЗАВЪРШЕН  VІІ  КЛАС

 

Днес, 04.07.2014 г. се обявяват резултатите от ІІ етап на класиране за учениците, кандидатстващи след завършен VІІ клас. Във втория етап участваха 30 ученици, желаещи да бъдат класирани на по-предно място отколкото на І етап и 19 ученици, останали извън класирането на І етап.

Всеки от участвалите ученици може да провери дали е класиран в някоя паралелка в сайта на РИО – Шумен или на информационните табла във фоайето на РИО – Шумен и във ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Шумен.

Малко статистика:

-          в 10 от 24-те паралелки с прием след VІІ клас в Шуменска област държавният план-прием е изпълнен още на І етап на класиране – класирани са и са се записали максималният позволен бой ученици;

-          общият брой записани ученици след І етап на класиране е 570 (от 619, подали заявления за участие);

-          общият брой на местата за заемане на ІІ етап на класиране е 57 места в 14 паралелки;

-          броят на учениците, класирани на ІІ етап е 33;

-          16 ученици са останали некласирани и на ІІ етап, тъй като наличните незаети места по паралелки не съвпадат със заявените от тях желания.

 

Какво следва?

Учениците, които са класирани на ІІ етап, трябва да не пропуснат срока за записване – 7, 8 и 9 юли и да се запишат - с оригиналите на документите с които са кандидатствали - в училището, в което са приети. В противен случай те не запазват местата си.

Учениците, които са подали заявление, но не са класирани до този етап, или които досега не са подали заявление за участие в класиране, но биха желали да го направят, трябва да проверят на 10 юли 2014 г. в кои от паралелките са останали незаети места. След това, в работните дни от 11 до 15 юли, да подадат заявление за участие в ІІІ етап на класиране – отново във ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Шумен и при същите изисквания и документи, както за участие в І етап на класиране.

 

РИО – Шумен – Областна комисия по приемане на ученици

04.07.2014

ОБЯВА

Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, ул. "Цар Калоян" № 1 обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. площ от първи етаж в сградата на РИО - Шумен, ул. „Цар Калоян" № 1, за инсталиране и експлоатация на машина за топли напитки при начална месечна наемна цена 25,00 (двадесет и пет) лв.

Договорът за наем се сключва за срок от 1 (една) година с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в ЗДС.

Наемната цена се внася по посочена банкова сметка в началото на всяко тримесечие за следващите три месеца - до 5-то число.

Размер на депозита 25,00 (двадесет и пет) лв. Тръжната документация се получава в деловодството на РИО - Шумен срещу цена от 10,00 (десет) лв., внесена в касата.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на РИО - Шумен до 16,00 часа на последния работен ден преди провеждането на търга.

Търгът ще се проведе в сградата на РИО - Шумен на ул. „Цар Калоян" № 1 от 11,00 часа на 05.08.2014 г.

Телефони за справки: 054/800 - 373 (вътр. 215)

01.07.2014


АРХИВ НОВИНИ:

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)