НОВИНИ - 5/2015

На 20 и 22 май 2015 г. се провеждат задължителните държавни зрелостни изпити и националното външно оценяване по български език и литература и по математика в VІІ клас.

Всеки от двата задължителни държавни зрелостни изпита ще се проведе в 18 училища на територията на област Шумен (от които седем училища са в град Шумен).

Подалите заявления за допускане до държавни зрелостни изпити са: 1591 – за държавния зрелостен изпит по български език и литература; 1585 – за втория държавен зрелостен изпит. Недопуснатите до държавните зрелостни изпити са 192.

Всички зали, в които ще работят зрелостниците, са осигурени с видеонаблюдение.

Националното външно оценяване по български език и литература и по математика в VІІ клас ще се проведе в 54 училища на територията на област Шумен (седмокласниците се явяват на националното външно оценяване в училището, в което се обучават). Броят на седмокласниците е 1487.

20.05.2015

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за заемане на длъжността "старши експерт по професионално образование" в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Шумен

14.05.2015

В духа на добрата традиция за 20-ти път и тази година, Националният център за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ), открива в гр. Шумен свой офис, който предлага следните услуги:

 •  актуална информация за висшите училища в България (справочници, конспекти за изпити, учебни помагала);
 •  избор на специалности (социална характеристика на специалността и реализация на пазара на труда);
 •  информиран избор на висше училище (статут и рейтинг);
 •  приемане на кандидатстудентски документи в офиса на ЦКПИ в гр. Шумен за висшите училища в България (експертна консултация при избора и подредбата на специалностите и попълване на заявления до висшите училища).

С помощта на експерти от офиса, зрелостниците в гр. Шумен и региона могат да направят своята печеливша кандидатстудентска стратегия и да спестят ценно време и финансови средства.

Адрес на ЦКПИ в гр. Шумен: ул. „Съединение” 105, (Младежки дом), 054 800 505, 0887 225 112

Работно време: от 9 до 17 часа, включително събота и неделя. Офисът ще приема документи за висшите училища от 15.06.2015 до 10.07.2015 г.

Кандидатстудентските документи са специфични за всяко висше училище и се осигуряват от офиса за прием. Необходими документи за кандидастване:

 •  лична карта;
 •  диплома оригинал;
 •  ксерокопие на дипломата.
11.05.2015

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ и VІІІ КЛАС

 

І. В работните дни до 21 май 2015 г. ученици от VІІ и VІІІ клас с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и настанени в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа или в приемни семейства, могат да подадат документи за участие в приема за учебната 2015/2016 г. Работното време на комисията е от 9.00 до 13.00 и от 13.30 до 17.30 ч. в стая № 8 на РИО – Шумен на ул. „Цар Калоян” № 1.

            Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се приемат по документи в паралелки по профили, по специалности от професии или в непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние (приемането се осъществява по тяхно искане и въз основа на  утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката списъци на заболявания и увреждания).

             Ученици, настанени в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа или в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи в паралелки по специалности от професии.

Съгласно чл. 34, ал. 2 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, желаещите подават следните документи:

 1. заявление с подредени желания;
 2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
 3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания и/или физически и сензорни увреждания;
 4. служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.    

 

ІІ. В работните дни от 7 до 13 май 2015 г. учениците от VІІ клас, които желаят да кандидатстват в паралелки по профил „Изкуства” или в професионални паралелки от област на образование „Изкуства” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (съгласно утвърдения държавен план-прием на училищата от област Шумен, или на училищата от други други административни области в страната) трябва да подадат заявление за полагане на съответния изпит за проверка на способностите. Заявлението по образец, утвърден от министъра на образованието и науката, се попълва и се подава чрез директора на училището, в което ученикът се обучава в VІІ клас. Към заявлението се прилага вносна бележка за преведена по сметката на РИО – Шумен такса за полагане на изпита в размер от 6 лева за един изпит. Необходимата банкова информация можете да видите по-долу. През настоящата учебна година в Шуменска област ще се проведат три от изпитите за проверка на способностите - по изобразително изкуство, по музика и по хореография. Всеки ученик полага изпитите си на територията на областта, където се обучава.  Ако ученик желае да положи изпит за проверка на способностите, който не се организира в област Шумен (например - по спорт) – трябва първо да се информира на територията на коя административна област се провежда този изпит, за банковата сметка, по която да преведе изпитната такса и тогава да подаде заявление за полагане на изпита.

 

Н. Русев – Обл. комисия по приемането на ученици при РИО - Шумен

 

ДАННИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ВНОСНА БЕЛЕЖКА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА

ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА или ХОРЕОГРАФИЯ

Име на банка:                            ОББ-АД, клон Шумен

Име на получателя:                        РИОШумен

Международен номер на банковата сметка /IBAN/:

                                   BG65 UBBS 8002 310 610 3406

BICкод на банката:     UBBSBGSF

Основание за плащане:    

такса изпит по изобразително изкуство / такса - изпит по музика / такса - изпит по хореография (попълва се едно или повече от посочените основания, в зависимост от избраните изпити)

 

Таксата в размер на  6 лв. за един изпит се превежда по банков път или с пощенски запис. Вносната бележка се прилага към заявлението за полагане на изпита.

07.05.2015

Със Заповед №РД 09-544/30.04.2015 г. на заместник-министъра на образованието и науката 25.05.2015 г. е определен за НЕУЧЕБЕН за учениците от всички училища на територията на Република България.

05.05.2015

Традиционното изложение "ПАНОРАМА-2015 НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН" ще се проведе на 07.05.2015 г. от 9.30 до 16.30 часа в залата на Военен клуб - Шумен. Организатор на събитието е Регионалният инспекторат по образованието, гр. Шумен

01.05.2015

Фондация "Миню Балкански" обявява конкурс за млади изобретатели. Срок за подаване на заявка за участие: 31.05.2015 г. Повече информация на адрес: http://balkanski-foundation.org/welcome/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=108&lang=bg

01.05.2015


АРХИВ НОВИНИ:

5/2015 (7)

4/2015 (6)

3/2015 (3)

2/2015 (10)

1/2015 (8)

12/2014 (3)

11/2014 (2)

10/2014 (4)

9/2014 (4)

8/2014 (2)

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)