НОВИНИ - 9/2014

Резултатите от септемврийската сесия на държавните зрелостни изпити 2014 година са готови и вече могат да бъдат открити на страницата: http://rezultati.zamaturite.bg/ С цел улесняване на зрелостниците и следващите класирания за университетските кампании проверителите приключиха оценяването на изпитните работи по-рано от крайния срок - 12 септември.

08.09.2014

Фондация Студентско общество за развитие на междуетническия диалог”

с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА УЧАСТИЕ НА РОМИ В ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА - 2014/2015г.

 
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ:  30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

 

Изисквания към кандидатите:

 1. Да са от ромски произход.
 2. Да са между 18 - 29 години.
 3. Да са завършили средно образование или да им предстои завършване през учебната 2014/2015 година.
 4. Да имат минимум Мн. Добър (5.00)от балообразуващите предмети* за специалността, която ще кандидатстват от дипломата за средно образование  .**
 5. Да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата за средно образование.
 6. Да имат доказана нужда от финансова подкрепа.
 7. Да имат мотивация за изучаване на конкретната специалност.

 

*Балообразуващи са оценките от дипломата за средно образование, които участват във формирането на общия бал за класиране във ВУЗ. Те се определят от всеки университет, в зависимост от това каква специалност ще кандидатствате.

**Изискването за успех от балообразуващи предмети не важи за кандидати, насочили се към специалности свързани с изкуства или спорт.

 Необходими документи и срок за кандидатстване:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец (приложение А), вкл. попълнена декларация.
 2. Копие от диплома за средно образование или справка с годишни оценки по всички предмети от 8 до 11 клас за тези, които завършват средното си образование през учебната 2014/15г., издадена от училището на кандидата.
 3. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще се кандидатства. 

Задължителни документи след одобрение на кандидатите:

1. Документи, удостоверяващи доходите на всеки от родителите/настойниците на кандидата. Предоставя се един от посочените документи:

 1. Служебна бележка от работното място;
 2. Служебна бележка от Бюрото по труда;
 3. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“;
 4. Декларация, подписана от родител/настойник, че не е регистриран в Бюрото по труда и че няма постоянна работа.

2.  Документи, удостоверяващи доходите на кандидата (описани в т. 1). Предоставя се един от посочените документи.

3.  Допълнителни документи, доказващи нуждата от финансова подкрепа по преценка на кандидата (смъртен акт на родител/настойник, препоръка от класен ръководител за социалното положение на кандидата, т.н.).

 Срок за подаване на документите: 30 септември 2014 г.

Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчани, с обратна разписка/, лично в офиса на организацията или на електронна пощаssdid@abv.bg

 Условия на програмата:      

-       Програмата се осъществява от Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” (СОРМД) с финансиране от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА).

-       Програмата подкрепя кандидат-студенти за прием в Държавни висши учебни заведения в България. Програмата не подкрепя прием в частни учебни заведения или университети в чужбина.

-       Кандидатите ще бъдат избрани за участие в програмата от независима комисия от образователни специалисти, включваща представители на СОРМД и ТСА.

-       На одобрените кандидати ще бъде покрита подготовката по един предмет за кандидатстване във Държавни висши учебни заведения. Подготовката на кандидатите ще бъде организирана по места от СОРМД.

-       Кандидат-студентите преминали успешно през подготовката ще получат подкрепа от СОРМД за кандидатстване в Университет(и) по тях избор. На кандидат-студентите ще им бъдат заплатени таксите за кандидатстване.

-       На кандидати приети в Университет ще бъде покрита академичната такса за първата година от обучението. Програмата не покрива допълнителни разходи на студентите (учебници, наем, т.н.)

-       С одобрените кандидат-студенти ще бъде сключен договор за отговорност към програмата свързан с тяхната кандидат – студентски подготовка, кандидатстване и прием. СОРМД си запазва правото да прекъсне договора при нарушаване на условията на програмата от страна на кандидат-студентите или при взаимно съгласие.

 За повече информация:

Людмила Живкова, е-mail: ludmila_ssdid@abv.bg

Фондация “Студентско общество за развитие на междуетническия диалог”

гр. София 1000, ул.”Лавеле” 16, ет. 4, офис 404 и 401, www.ssdid.org

Е-mail: ssdid@abv.bg

Тел: 02/4275485; Мобилен: 0877 131188

05.09.2014

Конкурс TechnoMagicLand

 

ТехноЛогика ЕАД, водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии и която в рамките на своите обществено-отговорни дейности е реализирала различни проекти в помощ на образованието, обявява конкурс за предложения за бъдеща експозиция на Детски интерактивен център за наука и техника TechnoMagicLand.

Без да бъде музей, TechnoMagicLand ще трасира развитието на различни клонове на науката през епохите в седем области: информатика, роботика, машинно инженерство, математика, физика, химия и астрономия. Без да бъде учебно заведение, TechnoMagicLand ще улесни придобиването на знания чрез действие и участие в експерименти. Тук любопитковци от всички възрасти ще откриват как действат природните закони, ще наблюдават начина на действие на машини и уреди чрез подходящо адаптирани устройства и модели и ще провеждат различни експерименти с тях. Основната възрастова група са деца от 7 до 14 години, но TechnoMagicLand ще е интересен за ученици, учители, родители и деца на всяка възраст, защото тук ще се организират и срещи с изтъкнати български и чуждестранни учени, миникурсове по информатика и роботика, конкурси по изобретателност, научни дебати и работилници по интереси.

Цел

Основната цел на конкурса е да се получат предложения за изработване на интерактивни модели и макети на съвременни машини, уреди и апарати, които да направят възможно съчетаването на науката, техниката, образованието и забавлението за любопитковци от всяка възраст. Конкурсът обаче не се ограничава с това и всяка друга идея за интересен експонат или впечатляваща експериментална установка ще бъде допусната в състезанието за обявените награди. Единственото ограничение е предожението да се отнася за една от седемте посочени области: информатика, роботика, машинно инженерство, математика, физика, химия, астрономия. Задължително условие е, предложенията да бъдат авторски разработки, неутежнени от чужди права.

Участници

Конкурсът е явен и в него може да участва всеки, който обича науката и техниката и иска да предложи конкретни идеи, адаптирани устройства, макети и модели за бъдещата експозиция на Детския интерактивен център за наука и техника TechnoMagicLand. С особен интерес се очакват предложенията на ученици и учители, студенти и преподаватели, млади учени и академици, изобретатели и експериментатори.

Всеки участник може да избере една или повече от обявените области и да направи повече от едно предложение във всяка от тях. В такъв случай всяко от предложенията следва да бъде оформено като самостоятелно в съответствие с изискванията и да бъде изпратено в отделен плик.

Участието в конкурса може да бъде индивидуално или колективно.

Награди

Ще бъдат наградени по три предложения във всяка от обявените седем области. Първа награда – 4000 лева, втора награда – 2000 лева и трета награда – 1000 лева. Освен паричната награда, авторите на класираните предложения ще получат правото имената им да бъдат поставени до произведените по тяхна идея експонати в Детския интерактивен център за наука и техника TechnoMagicLand, като всички останали авторски права се преотстъпват на ТехноЛогика ЕАД.

Жури

За всяка от седемте области ще бъде съставено жури от компетентни специалисти, които ще оценяват в каква степен конкретното предложение съответства на обявените критерии и на цялостната концепция за експозицията и дейността на Детския интерактивен център за наука и техника TechnoMagicLand.

Критерии

Постъпилите предложения ще бъдат оценявани по следните критерии:

 • Атрактивност: Експонатът предизвиква и успява да задържи любопитството на деца от целевата възрастова група.
 • Интерактивност: Експонатът дава възможност децата самостоятелно да придобиват знания чрез привеждане му в действие или като експериментират с него.
 • Цена: Разходите за изработване на експоната и стойността на необходимите за фунционирането му консумативи са съобразени с предназначението му.
 • Актуалност: Експонатът е свързан с най-новите постижения или с ключов етап от развитието на технологиите в съответната област.
 • Оригиналност: Експонатът показва познат процес, известна технология или работещо устройство по нов начин или от различен ъгъл.
 • Безопасност: Експонатът не е опасен за деца, които проследяват действието на апарата или правят експерименти с него.
 • Устойчивост: Експонатът запазва целостта и оперативните си способности и е защитен от неволни или непоследователни действия на деца, които го привеждат в действие или експериментират с него.

Изисквания

Ще се разглеждат предложения, текстът на които е отпечатан едностранно на бели листове с формат А4, шрифт (fond) Times New Roman, размер (size) 12 пункта, разрядка 1 (line spacing: single space). Към текста може да има приложения с чертежи и технически характеристики на предложените адаптирани устройства, макети и модели, както и документация за изработката им.

Първият лист на предложението трябва да съдържа само следната информация в посочената последователност:

 

Научна област, за която се отнася предложението:

Название на предложението:

Колко страници съдържа предложението (включително титулната страница и приложенията, ако има такива):

Кратко описание на предложението (до 100 думи):

Обосновка защо предложената идея, адаптирано устройство, макет или модел е подходящ за деца от 7 до 14 години (до 70 думи):

 

Име и фамилия:

Имейл адрес:

Телефон:

Пощенски адрес:

 

В най-горната част на всеки следващ лист трябва да са посочени: научната област, за която се отнася предложението; названието на предложението; името и фамилията на участника в конкурса.

 

Всяка страница (включително титулната страница и приложенията, ако има такива) трябва да е номерирана. Номерата на страниците (page numbers) се поставят в долния десен ъгъл.

 

Най-голям брой точки ще получи предложение, което отговаря изцяло на критериите за оценка и съдържа:

 • Подробно описание на идеята, експерименталната установка, интерактивния модел или макета на съвременна машина, уред, апарат.
 • Технически характеристики, придружени от схеми и чертежи.
 • Кратка история на машината, уреда, апарата и информация за приложението и значението за развитието на науката, техниката или технологиите.
 • Инструкция за интерактивното използване на експоната, написана на език, разбираем за деца от 7 до 14 години.
 • Финансов разчет за производството на експерименталната установка, интерактивния модел или макета на съвременна машина, уред, апарат.
 • Указание как може да се направи или къде може да се поръча и произведе експерименталната установка, интерактивния модел или макета на съвременна машина, уред, апарат.

 

Етапи

Конкурсът ще протече в два етапа. Първият етап ще завърши с определянето на петте най-добри предложения във всяка от седемте посочени области. Авторите на тези предложения ще бъдат поканени за участие във втория етап, когато ще имат възможност публично да представят своето предложение пред членовете на журито и да ги убедят в неговите предимства. По време на втория етап е разрешено използването на PowerPoint и видео презентаци, както и демонстрирането на адаптирани устройства, макети и модели, ако участниците разполагат с такива.

Срок

Краен срок за получаване на предложенията: 10 октомври 2014.

Начин за изпращане на предложенията

Всяко предложение се изпраща в електронен вид и на хартиен носител.

В електронен вид се изпраща на имейл адрес: tml@technologica.com. В полето тема (subject) се изписва: За конкурса TechnoMagicLand. Самото предложение се изпраща като прикачен файл към имейла, а в съдържанието на имейла се поставя само информацията от първата му страница, както е посочено в изискванията.

Предложението на хартиен носител се поставя в плик с размери А4, като в плика не се поставят никакви други документи или допълнителна информация, и се изпраща на адрес:

За конкурса TechnoMagicLand

ТехноЛогика ЕАД

Улица “Червена стена” 46

1421 София

 

Информация

Информация за Детския интерактивен център за наука и техника TechnoMagicLand, както и за хода на конкурса може да се получи от блога на TechnoMagicLand: http://tml.technologica.com, както и на фен страницата на TechnoMagicLand във Фейсбук www.facebook.com/technomagicland.

Участниците в конкурса ще бъдат информирани за получаването на техните предложения, както и за решението на журито по имейл. Списък с допуснатите до втория етап предложения ще бъде публикуван в блога на TechnoMagicLand. Авторите на тези предложения ще бъдат информирани своевременно за датата и мястото на провеждане на втория етап на конкурса. Списъкът на наградените предложения ще бъде публикуван в блога на TechnoMagicLand.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, може да се обърнете към Иван Сотиров, мениджър на проект TechnoMagicLand, като изпратите въпросите си на имейл: isotirov@technologica.com.

04.09.2014

Уважаеми директори,
На Интернет страницата www.adminpro-bg.com са достъпни нови актуализации на програмите АдминПро, АдминЛ, АдминО и АдминС.

02.09.2014


АРХИВ НОВИНИ:

9/2014 (4)

8/2014 (2)

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)